Korihaiden valitus urheilun oikeusturvalautakunnalle on mennyt läpi

24.01.2023

Korihaiden valitus urheilun oikeusturvalautakunnalle on mennyt läpi

Uudenkaupungin Korihaiden sunnuntaina tehty valitus on hyväksytty urheilun oikeusturvalautakunnassa ja näin ollen 30.12. pelatun ottelun lopputulos jää voimaan eikä uusintaottelua pelata tiistaina 24. tammikuuta.

Korihait vaati valituksessaan, että liittohallituksen päätös kumotaan ja Suomen Koripalloliitto velvoitetaan korvaamaan sen lautakuntakulut 400 eurolla. Liittohallituksen käsittelyssä on tapahtunut olennainen menettelyvirhe, kun Korihaita ei ole lainkaan Tampereen Pyrinnön valituksen johdosta kuultu asian kiireellisyyden ja sen vuoksi, ettei kuulemisella olisi ollut saatavissa asiaan vaikuttavaa lisätietoa. Kilpailusääntöjen 60 §:n ja kurinpitosääntöjen 10 §:n mukaan asianosaisen kuuleminen on kuitenkin asiassa keskeistä.

Liittohallituksen määräämä kurinpitotoimi ei ole perustunut kurinpitosääntöihin. Seuran voittama ottelu on mitätöity kurinpitosääntöjen nojalla, vaikkei se ole kyseisten sääntöjen nojalla mahdollista. Seuralle on määrätty kurinpitotoimi ilman, että se tai sen jäsen olisi syyllistynyt sääntörikkomukseen. Kurinpitosäännösten näkökulmasta Korihait on seurana eri oikeussubjekti kuin ottelun toimitsijat. Sovellettu kurinpitosääntöjen 5 § ei mahdollista kurinpitoseuraamuksen määräämistä kurinpitosääntöjen kohteelle jonkun toisen toiminnan johdosta.
Kurinpitosäännöissä ei ole määritelty vastuun ensi- ja toissijaisuutta. Kurinpitoseuraamuksen tulee aina perustua sääntöihin ja niiden mukaisiin tunnusmerkistöihin; toiminnan rangaistavuus ja seuraamus eivät voi olla vapaan harkinnan tulosta. Koripalloliiton sääntö- ja kurinpitoyksikkö on nimenomaisesti lausunut, ettei Korihait ole tehnyt asiassa rikettä. Liittohallituskaan ei ole päätöksessään toisin lausunut.

Asiaa olisi tullut arvioida kilpailusääntöjen perusteella ja todeta, ettei ottelun lopputulosta ole muutettava, koska asiassa ei ole tehty vastalausetta, jota voitaisiin käsitellä. Lisäksi virhe pisteidenlaskussa ei ole olennaisesti vaikuttanut ottelun lopputulokseen, koska virhe on tapahtunut ottelun alkupuolella ja koska lopputulos on määräytynyt ottelun jälkimmäisen osan perusteella. Vastalause ei siten olisi menestynyt.

Korihaiden valitus on koskenut liittohallituksen päätöstä mitätöidä sen pelaaman ottelun lopputulos ja määrätä asiassa uusintaottelu. Valitus perustuu siihen, ettei seura ole rikkonut eikä sen ole todettu rikkoneen kurinpitosääntöjä. Sen sijaan koripalloliiton sääntö- ja kurinpitoyksikön päätökseen määrätä Korihaille kurinpitosakko ei ole haettu muutosta, vaikka päätös on perustunut samoihin oikeusturvalautakunnassa valituksessa kritisoituihin kurinpitoseuraamuksen perusteisiin. Näin ollen oikeusturvalautakunnan käsiteltävänä ei ole kysymystä kurinpitosakon määräämisen edellytyksistä eikä lautakunta siten lausu asiassa näiltä osin. Koripalloliiton liittohallitus päätti sunnuntaina 22. tammikuuta peruuttaa seuralle alun perin määrätyn 2 000 euron sakon, koska ottelu oli määrätty uusittavaksi.

Oikeusturvalautakunta on ratkaisuaan perustellut seuraavilla kohdilla (otteita päätöksestä):

”Oikeusturvalautakunta on kurinpitoa koskevassa ratkaisukäytännössään toistuvasti korostanut asianosaisen kuulemisen merkitystä erityisesti silloin, kun asianosaiseen kohdistetaan kurinpidollisia toimia. Kuulemisvelvoitetta on tällöin noudatettava, vaikkei lajiliiton säännöissä sitä nimenomaisesti edellytettäisikään. Kuulemisvelvoite perustuu myös urheilun kurinpidon ja yhdistysoikeudellisen kurinpidon yleisiin oikeusperiaatteisiin, jota oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä on vakiintuneesti edellytetty noudatettavan. Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei kurinpitomenettelyssä lähtökohtaisesti voida vedota asian kiireellisyyteen syynä kurinpitomenettelyn asianosaisen tai kohteen kuulemisen rajoittamiselle. Oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä (esim. UOL 19/2020) on katsottu, että kuulemiselle varatun määräajan kohtuullisuutta on arvioitava tapauskohtaisesti mutta että ammattiurheilussa, jossa viivytyksetön kurinpitoarviointi ja mahdollisten rangaistusvaikutusten voimaan saattaminen mahdollisimman pian on järjestelmän uskottavuuden ja toimivuuden kannalta erityisen tärkeää, edes noin 8,5 tunnin mittaista kuulemisaikaa ei voitu pitää liian lyhyenä. Tätä taustaa vasten oikeusturvalautakunta katsoo, ettei koripalloliiton kurinpitomenettelyssä ole näytetyn olleen sellaista kiireellisyysperustetta, etteikö 12.1.2023 saapuneesta valituksesta olisi ennen 19.1.2023 annettua päätöstä eli noin viikon kuluessa ehditty varata Korihaille tilaisuutta lausua.”

”Lisäksi oikeusturvalautakunta toteaa, ettei kuulemistilaisuuden varaaminen kurinpitoseuraamuksen kohteelle edellä selostetuin tavoin palvele yksinomaan eikä edes etupäässä päätöksentekijän tiedonsaantitarvetta. Kysymys on kurinpitomenettelyn kohteen oikeuksien eikä ratkaisijan toimintamahdollisuuksien toteuttamisesta. Tästä syystä koripalloliiton liittohallituksen perustelu kuulematta jättämiselle eli se, ettei kuulemisella olisi ollut saatavissa lisätietoa, ei ole hyväksyttävä.”

”Edellä mainitut seikat huomioon ottaen oikeusturvalautakunta katsoo, että koripalloliiton liittohallituksen käsittelyssä on tapahtunut menettelyvirhe ja että kyseinen virhe on olennainen. Tämän perusteella kurinpitomenettelyssä määrätty seuraamus olisi lähtökohtaisesti poistettava.”

”Koripalloliiton kurinpitosääntöjen 1 §:n c) kohdan mukaan muun muassa seurat ja niiden jäsenet sekä f) kohdan mukaan muun muassa koripallon virallisissa pelisäännöissä tarkoitetut erotuomarit, toimitsijat ja tilastoijat ovat koripalloliiton kurinpitosääntöjen alaisia. Kurinpitosääntöjen 4 §:n 1 kohdan mukaan kurinpitosääntöjen nojalla voidaan rangaista sitä, joka rikkoo liiton tai alueen voimassa olevia sääntöjä tai määräyksiä taikka päätöksiä, joita liiton tai alueen sääntöjen tai määräysten nojalla annetaan. Pelisääntöjen 48.3 §:n mukaan jos pöytäkirjaa pidettäessä tapahtunut virhe huomataan sen jälkeen, kun päätuomari on allekirjoittanut pöytäkirjan, erehdystä ei voi enää korjata. Koripalloliiton kilpailusääntöjen 58-59§:ien mukaan vastalause voidaan tehdä muun muassa toimitsijoiden tai pelaavien seurojen sääntöjen vastaisesta menettelystä, vastalausevaraus on kirjattava ottelun pöytäkirjaan ja merkintä vastalauseesta tehtävä erilliselle ottelupöytäkirjaan liitettävälle asiakirjalle 20 minuutin kuluessa ottelun päättymisestä. ”

”Oikeusturvalautakunta toteaa, että kurinpidollinen laillisuusperiaate edellyttää, että kurinpidollisia seuraamuksia voidaan määrätä vain teoista, jotka on määrätty etukäteen rangaistaviksi tai kurinpitotoimeen johtaviksi. Lisäksi edellytetään, että seuraamusten tulee olla etukäteen määrätyn lajisia (Heikki Halila – Olli Norros: Urheiluoikeus, 2017, s. 310). Oikeusturvalautakunnan ratkaisukäytännössä (esim. UOL 17/2014) on todettu, että urheilun kurinpidossa vakiintuneesti edellytetään, että se menettely, josta kurinpitoseuraamus voidaan määrätä, tulee kuvata riittävän täsmällisesti säännöissä tai muissa määräyksissä.”

”Käsillä olevassa Korihaiden valitusasiassa seuralle on määrätty kurinpitoseuraamus kurinpitomenettelyssä, vaikka liitto vastauksessaan onkin toisin asiaa tulkinnut. Liittohallituksen eikä myöskään sitä edeltävässäkään liiton kurinpitomenettelyssä syntyneessä päätöksessä ole nimenomaisesti todettu, mitä sääntöjä on rikottu. Oikeusturvalautakunta tulkitsee, että kurinpitoseuraamus on lähinnä perustunut edellä selostettuun kurinpitosääntöjen 4 §:n 1 kohtaan ja sen viittaamana virallisten pelisääntöjen 48 §:ään, jossa on määritelty toimitsijoiden
velvollisuuksia, ja että tämän sääntövastaisuuden perusteella on seuralle kurinpitosääntöjen 5 §:n 1 kohdan 11 alakohdan perusteella määrätty kurinpitorangaistuksena ottelun mitätöiminen ja uusintaottelun pelaaminen.”

”Oikeusturvalautakunta katsoo, ettei missään koripalloliiton säännöissä ole kuitenkaan säännelty seuran vastuuta ottelutoimitsijan virallisten pelisääntöjen vastaisesta huolimattomasta menettelystä. Tällaista vastuuperustetta ei voida myöskään liiton kurinpitoelimien päätöksillä synnyttää, vaan kurinpitovastuun tulee aina perustua voimassa oleviin sääntöihin. Säännöt sivuuttava urheilulliseksi nimitetty päätös ei voi milloinkaan olla oikeudenmukainen. Kun koripalloliiton säännöissä ei ole kuvattu rangaistavaksi sellaista menettelyä, jonka johdosta Korihaille on
määrätty kurinpitoseuraamus, seuralle ei olisi saanut lainkaan määrätä kurinpidollista rangaistusta toimitsijoiden menettelyn vuoksi. Näin ollen liittohallituksen päätös ottelun mitätöinnistä ja uusintaottelun pelaamisesta on kumottava tälläkin perusteella.”

Urheilun oikeusturvalautakunnan ratkaisu oli yksimielinen.

Päivitetty 24.1. klo 10.15